Блог

Добре дошли!
Page

Бъдете навреме за кандидатстване по мерките, свързани с COVID-19 (актуализирана)

Написана от Десислава Ушева / 11.05.2020

В средата на април 2020, Оперативна програма (ОП) „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане нова схема за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Макар и официалният старт на процедурата да се очакваше на 11 май 2020, на тази дата бяха публикувани предварително само преработените документи за кандидатстване. Прочетете повече как да се подготвите за кандидатстването и се абонирайте за бюлетин, за да научите кога отваря процедурата.

 

Накратко, основна цел на процедурата ще бъде осигуряването на оперативен капитал на предприятията за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Тя ще отпуска финансиране за оперативен капитал между 3 000 и 10 000 лв  като покрива 100% от разходите. Една от особеностите на процедурата е, че оценката на кандидатите ще се осъществява по ред на постъпване на предложенията до изчерпване на финансовия ресурс.

 

Документите от 11 май внасят някои промени в предварителните условия за кандидатстване спрямо тези от април, част от които включват:

- фирми от селски райони ще бъдат допустими за кандидатстване с изключение на фирмите от сектор земеделие и недопустимите по процедурата дейности;

- ще бъдат подкрепяни три вида разходи, извършени в периода от 01.02.2020 до края на проекта - за възнаграждения (без участващите в мярката 60/40), за външни услуги и за суровини, материали и консумативи;

- дължимият корпоративен данък до 30 юни 2020 може да остане, т.к. той няма да се появява като задължение за минал период;

- ще могат да се покриват разходи, реализирани в периода от 01.02.2020 до края на проекта;

- ще бъде възможно издаване на пълномощно за електронен подпис.

 

Какво можем да направим, за да се подготвим за кандидатстване? Как да се справим с изискванията? На първо място, проверете дали отговаряте на всички условия за допустимост, описани в Условията за кандидатстване.

 

Основни предварителни условия за участие

 

 

На практика, за да може да кандидатствате по процедурата е необходимо за миналата година да сте реализирали оборот от поне 30 000 лв. Размерът на финансирането, за което кандидатствате, не може да надхвърля 10% от приходите ви за миналата година. Също, не трябва да сте предприятие в затруднено положение, за което има представена методология за изчисление.

 

Важно е да се отбележи, че от процедурата са изключени от кандидатстване определени групи предприятия като например тези извършващи дейност в сектори като храни и напитки, маркетинг на горски продукти и др.

 

И така, основните общи условия за участие в процедурата включват:

·         Да сте микро или малко предприятие по Закона за малките и средните предприятия;

·         Да сте регистрирани по Търговски закон или Закона за кооперациите преди 01.07.2019 ( в предварителни условия 01.01.2019 г.) като през 2019 г. сте осъществявали стопанска дейност;

·         Да имате спад от поне 20% в оборота спрямо средноаритметичния оборот за 2019 г. през м. април 2020;

·         Да не попадате в списъка на стандартните критерии за недопустимост (основно свързан с обявяване в несъстоятелност, ликвидация, нарушения, лишаване на права, наличие на задължения към бюджета и др., всички описани в точка 11.2 от Условията за кандидатстване);

·         Да продължите дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Предвижда се проектите да бъдат с период на изпълнение до 3 месеца. Изпълнението им ще става чрез административен договор, който се сключва с Управителния орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

 

NB! Проектите ще се оценяват по реда на тяхното постъпване до изчерпване на финансовия ресурс! Кандидатстването е изцяло електронно чрез подаване на уеб формуляр и придружителни документи чрез валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН.

 

Наличие на валиден електронен подпис

 

В новите условия от 11 май процедурата вече предвижда възможността, в случай че не разполагате с електронен подпис, да може да издадете пълномощно. С него се подписват задължително електронния формуляр в ИСУН, както и административния договор по процедурата. Всички останали документи могат да се подпишат на хартия, след което да се сканират и приложат в системата. Важно е да се отбележи, че поддържащите документи трябва да се попълнят от представляващия фирмата лично, т.к. са с декларативен характер. Ако предприятието се представлява от няколко лица, те се подписват от всяко едно от тях.

 

Ако все пак желаете да подпишете кандидатстването и договора си лично, то може да се заемете с издаването на такъв. В условията на извънредно положение, някои фирми като Борика и Евротръст бяха предвидили възможност за издаване на безплатен КЕП за периода на извънредното положение, но с неговото изтичане, новите условия следва да се проверят.

 

Предварителна подготовка за кандидатстване

 

подготовка за кандидатстване

Наистина, с оглед на начина на оценяване на подадените проекти по ред на постъпване, може би е добре да стартираме предварителната си подготовка за участие, за да сме сигурни че ще кандидатстваме достатъчно рано. Какво обаче можем да направим?

 

На първо място, ако отговаряте на основните условия за тип предприятие, проверете дали отговаряте на предварителните условия за приходи и спад от 20% в оборота през предходния за кандидатстването месец. Как да изчислим това за бизнеса си?

 

Изчислението е доста лесно. Например, ако миналата година сте реализирали оборот от 120 000 лева, средноаритметично това прави 10 000 на месец. За да имате спад от поне 20%, това означава, че оборотът ви за април трябва да е не повече от 8 000 лв. Това ви прави допустими за кандидатстване и търсене на подкрепа от 10 000 лв. (тавана на помощта). Оборотът си за 2019 г. може да вземете от „нетните приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“).

 

Други неща, които може да направите предварително, за да сте сред първите кандидатстващи:

 

1.       Подгответе си Годишната данъчна декларация за 2019 и Счетоводния баланс за 2019

2.      Организирайте наличие на КЕП или на кого ще издадете пълномощно.

3.     Платете задълженията си – преди кандидатстването трябва да сте платили всички данъци и осигуровки към бюджета (можете да имате такива задължения само в размер до 1% от оборота ви за миналата година).  Процедурата също предвижда възможността при наличие на известни задължения да сте предприели действия за погасяването им, което е описано в Условията за кандидатстване.

3.       Регистрирайте се в системата за кандидатстване ИСУНрегистрацията става бързо и лесно, но трябва да изберете имейла, чрез който искате да водите кореспонденцията по кандидатстването си.

 

За да не пропуснете официалното обявяване на конкурса и финалните условия за участие, можете да се абонирайте за специалния ни бюлетин. Свържете с нас, за да ви окажем директно съдействие при кандидатстването. Стартирайте подготовката навреме, за да може да кандидатствате навреме.